Osmaniye Belediyesi Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personellerinin Şirket Bünyesinde İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

OSMANİYE BELEDİYESİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELLERİNİN ŞİRKET BÜNYESİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

ÖNEMLİ

Başvuru sahipleri hakkında; ilgili makamlarca Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliği çerçevesinde yürütülen arşiv araştırması halen devam etmekte olup, gelecek cevaba göre ayrıca değerlendirilecektir.

24/12/2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24.  Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğin ilgili maddeleri uyarınca; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24.  maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve ekli listelerde ad ve soyadı ile T.C.  Kimlik numaraları yer alan kişilerin müracaatları incelenmiş olup;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24.  maddesinde; “İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri,  belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar”  hükmü ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (e) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen esaslara istinaden,

1-BAŞVURUSU KABUL / RED EDİLEN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2-KAPSAM DIŞI BAŞVURULARA AİT RED EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 696 sayılı KHK’ya Esas Tebliğin “İLAN” başlıklı “MADDE 35-(1) İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan İLAN tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İtirazlar, ilgili tebliğin 36. maddesine istinaden, OSMANİYE Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna, tebliğin 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılacaktır.

Sınav tarihi belediyemizin http://www.osmaniye-bld.gov.tr  adresinden ilan edilecektir 05/03/2018

Bu yazı TEBLİĞ niteliğindedir.

İlgili Terimler :