ÇAĞRI MERKEZİ

0 328 440 00 80

KVK İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

Osmaniye Belediyesi olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa [KVKK veya “Kanun”] uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Osmaniye Belediyesi tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 Kanun uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Belediye tarafından sağlanan hizmet ve Belediye’nin faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; elektronik ortamda veya yazılı ya da sözlü olarak, internet sitesi, e-posta ve benzeri vasıtalarla toplanabilecektir.

Bu bağlamda elektronik ortamda veya yazılı ya da sözlü olarak toplanan kişisel verileriniz hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda;

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Belediye faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi
 • Belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek,
 • Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi ve mevzuattan kaynaklı haklarının yerine getirilebilmesi,
 • Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Evlilik, sosyal yardımlaşma, etkinlikler, cenaze işlemleri vb. belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerilerinin belirlenmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi,
 • Hukuki süreçlerin ve resmî kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş ve operasyonların sürdürülmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yetkili makamlar ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan veya alınacak olan kararlarının uygulanabilmesi ve
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ruhsat, İmar, İhale gibi başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da belediye telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Yukarıdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, , 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi başta olmak üzere ilgili diğer mevzuatlarda başta olmak üzere Belediyemizin tabi olduğu mevzuatlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle web sitesi, çağrı merkezi, iletişim formları dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve işyerinde bulunan kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN DURUMLAR

Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin Açık Rıza’nın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Belediyemizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Belediyemizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Ayrıca sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi durumunda verileriniz Belediyemiz tarafından Açık Rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 Toplanan kişisel verileriniz, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kurum ve kuruluşlarıyla; ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimizle, gerekli durumlarda sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlerle, tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, ilgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Verilen amaçlar dışında faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Belediyemize başvurarak;
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme,

 1. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun’un “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi başvuru formunu doldurarak tarafımıza yöneltebilirsiniz. Başvurularınızı Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:375 Osmaniye adresine veya web sitemizde belirtilen güncel adrese yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayın…

 

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Osmaniye Belediyesi (“Belediye”) nezdinde kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Görüntü kaydı olarak toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve;

 Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,

 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Kurum ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi

 amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen otomatik olan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

6698 Sayılı Kanun’un “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi başvuru formunu doldurarak tarafımıza yöneltebilirsiniz. Başvurularınızı Rahime Hatun Mahallesi Musa Şahin Bulvarı No:375 Osmaniye adresine veya web sitemizde belirtilen güncel adrese yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

İlgili Terimler :