Metruk Bina Yıkımı

3194 Sayılı İmar Kanununun (Değişik 04.07.2019 tarih) 39. Maddesi uyarınca ”Genel Güvenlik ve Asayiş Bakımından Tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir” hükmü uyarınca aşağıda belirtilen yapıların sahiplerine ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. Anılan madde uyarınca ilan edilmesi hususunda gereğini;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Metruk Bina Yıkımı

İlgili Terimler :